• Dünyaca Ünlü Seçkin Markalar Bir Arada

  • Büyük Düşünüyoruz!

  • Geniş Ürün Yelpazesi

Kurumsal

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
RESTOSTORE
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
GENEL AYDINLATMA METNİ


RESTOSTORE olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve işlenmesi hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, RESTOSTORE olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, RESTOSTORE ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun")'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; firmamız veri sorumluları olarak çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere RESTOSTORE tarafından işlenen tüm kişisel verileri bu politika kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak sizleri bu metin ile bilgilendiriyoruz.

1.Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verileriniz "Topçular Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi No: 4/F Eyüp / İSTANBUL" adresinde bulunan RESTOSTORE ünvanlı firmamız tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, firmamız tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, firmamız birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Firmamızın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, firmamızın hizmetlerini kullanmak amacıyla, firmamızı veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, firmamızın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz,
• İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması
• Firmamız ve firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin temini.
• Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin temini.
• Bilgi teknoloji süreçlerinin yürütülmesi.
• Satış sonrası desteklerimizin ihtiyaçların belirlenmesi ve faaliyetlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması için Ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve lojistik faaliyetlerinin icrası
• Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek
• Kampanya fayda koşul ücretlendirme gibi hususlarda hizmet verilen ticari ilişki içerisinde olduğumuz müşterilerin haberdar edilmesi
• Gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla, RESTOSTORE bağlı şirketler arasında iletişimin ve iş birliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibininin sağlanması
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• İş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini ve fiziksel güvenliğin sağlanması amacıyla Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, İnsan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla Mevzuattaki kanunlar uyarınca Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı Maliye Bakanlığı Adli makamlar Maliye Bakanlığı Gümrük Ticaret Bakanlığı gibi Kamu Kuruluşlarına yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile kişisel verileriniz işlenebilecektir.
KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, firmamızın ve Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan 3. kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Firmamız tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketlere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Hizmetin ifası için zorunlu kişiler
Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler
RESTOSTORE'un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları
Kişisel verileriniz, RESTOSTORE'un haklarını ve/veya sizin haklarınızı korumak ve hukuki mükellefiyetleri yerine getirmek amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların ifası için veri aktarımının zorunlu olması halinde; bilişim teknolojileri desteği, güvenlik, gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarına, bankalara, finans kuruluşlarına; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Ajanslar ve reklam verenler
Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler siz ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

4.Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki ve Yurtdışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Kişisel verileriniz, RESTOSTORE'un hizmet sunduğu şirketler, hizmet aldığı insan kaynakları danışmanlık şirketleri, bilgi teknolojileri şirketleri, mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve Şirketin ticari, idari veya sözleş mesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Kişisel verileriniz yurtiçi ve yurtdışında Şirket'in İştirakine aktarılabilir.

5.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz şirketlerimiz tarafından farklı kanallar veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çalışanlarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla, ticari faaliyetlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz şirketlerimize ait işyerlerinde/çalışma alanlarında tam bir güvenlik sağlanması amacıyla da toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Topçular Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi No: 4/F Eyüp / İstanbul adresinde bulunan RESTOSTORE adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya güvenli elektronik imza ile imzalanarak restostore@restostore.com.tr adresine iletmeniz durumunda firmamız talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, firmamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin;
- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

7. İletişim Bilgileri
Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yazınızı restostore@restostore.com.tr hesabına mail yada Topçular Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi No: 4/F Eyüp / İstanbul adresine posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Hayalinizde Ne Varsa Hepsi Burada!
Profesyonel mutfakların ihtiyacı olan binlerce ürün, 6000 m2 alanda Avrupa'nın en büyük Showroomunda sizlerle.
Showroom
Dünyaca Ünlü Seçkin Markalar Birarada!
Tümünü Göster
40.000'den fazla ürün
TEK ÇATI ALTINDA...
Eklenmiş kayıt bulunmamaktadır!..

Topçular Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi No:4/F Eyüp / İstanbul
+90 212 361 83 00
restostore@restostore.com.tr  
DESIGNPORT